بازدید وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده