27 خردادماه 1401 9:00 - 16:00
7 بهمن ماه 1399 15:00 - 20:00
8 دی ماه 1398 14:00 - 22:00
22 شهریورماه 1398 10:00 - 18:00
28 خردادماه 1398 10:00 - 16:00
07 شهریور 1396 15:00 - 21:00
02 خردادماه 1396 9:00 - 17:00
30 شهریورماه 1395 15:00 - 22:00
10 خردادماه 1395 10:00 - 18:00
22 شهریور 1390 9:00 - 17:00
25 مهرماه 1389 9:00 - 17:00

دومین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها

IRAN DRINK FAIR 2010