گالری نمایشگاه | جشنواره ها

Bezzera Guaranty Card

24th IRAN AGROFOOD FAIR 2017

Bezzera | Agrofood 2016

23th IRAN AGRO FOOD FAIR 2016

22th IRAN AGRO FOOD FAIR 2015

21th IRAN AGRO FOOD FAIR 2014

19th IRAN AGRO FOOD FAIR 2012

18th IRAN AGRO FOOD FAIR 2011

3rd IRAN DRINK FAIR 2011

2rd IRAN DRINK FAIR 2010

5th Coffeexiran Fair 2016

4th CoffeexIran Fair 2015