چارت سازمانی بازرگانی آی تک
 • مدیر بازرگانی
 • مدیر فروش
 • مدیر خدمات پس از فروش
 • مدیر عامل
 • مدیر منابع انسانی
 • مدیر مالی
 • مدیر بازاریابی
 • مدیر بازرگانی
  • کارشناس ارشد خرید خارجی
  • کارشناس خرید داخلی
  • کارشناس خرید خارجی
  • کارشناس حمل و نقل
 • مدیر فروش
  • کارشناس ارشد فروش
  • کارشناس فروش
  • سرپرست فروش
   1. اپراتور فروش
   2. راننده
   3. اپراتور فروش


 • مدیر خدمات پس از فروش
  • رئیس خدمات پس از فروش
  • کارشناس امور نمایندگان
  • کارشناس قطعات
  • کارشناس خدمات پس از فروش
  • سرپرست تعمیرگاه
   1. تکنسین فنی
  • سرپرست تکنسین ها
   1. تکنسین فنی
 • مدیر منابع انسانی
  • رئیس منابع انسانی
  • کارشناس اداری

   1. اپراتور اداری
   2. اپراتور خدمات
   3. انتظامات
  • کارشناس ارشد و سیستم ها
 • مدیر مالی
  • رئیس حسابداری انبار
  • کارشناس حسابداری

   1. اپراتور انبار محصول
   2. اپراتور انبار قطعات
  • رئیس حسابداری مالی
  • تحصیلدار

   1. اپراتور انبار محصول
  • کارشناس حسابداری
  • کارشناس ارشد حسابداری مدیریت
 • مدیر بازاریابی
  • کارشناس ارشد بازاریابی
  • کارشناس برندینگ
  • کارشناس گرافیک
  • کارشناس بازاریابی
 • سطح 4: اپراتور-تکنسین
 • سطح 3: کارشناس
  • سطح 3: سرپرست
 • سطح 2: رئیس
  • سطح 2: کارشناس ارشد
 • سطح 1: مدیران ارشد
  • سطح 1: مدیر میانی

Organization chart of Aytack Commercial

چارت سازمانی بازرگانی آی تک
چارت سازمانی بازرگانی آی تک
چارت سازمانی بازرگانی آی تک